PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “DOBRE SKRIVNOSTI” (v nadaljevanju Pravila).

 1. Splošne določbe

  Organizator nagradne igre “Dobre skrivnosti” (v nadaljevanju nagradna igra) je Vino d. o. o., Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 17. 03. 2023 do vključno 28. 10. 2023. Nagradna igra poteka na kulinaričnem festivalu Odprta kuhna, pri čemer kulinarični festival Odprta kuhna nima nikakršnekoli povezave z organizacijo in izvedbo nagradne igre.

  Namen nagradne igre je dvig zavesti o obstoju podjetja Vino d. o. o., ki med drugim posluje preko spletne trgovine Dobrovino.si in pridobivanje kontaktov potencialnih strank ter povečanje mailing baze. V primeru, da sodelujoči označijo, da po dokončani nagradni igri ne želijo biti del organizatorjevega obveščanja, bodo avtomatsko izključene iz mailing baze po dokončani nagradni igri.

  Sodelujoči” v nagradni igri je oseba, ki je izpolnila obrazec na stojnici Dobro vino, na kulinaričnem festivalu Odprta kuhna, Pogačarjev trg v Ljubljani in izpolnila obvezna polja ter podala privolitev za namen nagradne igre ter se je strinjala s sodelovanjem v nagradni igri.

  »Nagrajenec« je sodelujoči v nagradni igri, ki izpolnjuje pogoje sodelovanja in prejme nagrado.

  »Krog« nagradne igre je obdobje, v katerem so sodekujoči izpolnili vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 2. Člen: organizator Organizator nagradne igre »Dobre skrivnosti« (v nadaljevanju: “nagradna igra”) je Vino d. o. o., Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “organizator”).

 3. Člen: trajanje in potek nagradne igre Nagradna igra poteka na kulinaričnem festivalu Odprta kuhna, pri čemer kulinarični festival Odprta kuhna nima nikakršnekoli povezave z organizacijo in izvedbo nagradne igre. Nagradna igra poteka od dne 17. 03. 2023 do vključno 28. 10. 2023.

  Sodelujoči v nagradni igri bodo razdeljeni v 3. kroge.

  1. krog: Osebe, ki so izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri med 17. 3. 2023 do vključno 26. 5. 2023 (Žreb do: 31. 5. 2023, objava rezultatov do 02. 06. 2023 )

  2. krog: Osebe, ki so izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri med 02. 06. 2023 do vključno 25. 08. 2023 (Žreb do: 31. 08. 2023, objava rezultatov do 04. 09. 2023)

  3. krog: Osebe, ki so izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri med 01. 09. 2023 do vključno 27. 10. 2023 (Žreb do: 31. 10. 2023, objava rezultatov do 03. 11. 2023)

 1. Člen: namen nagradne igre Namen nagradne igre je dvig zavedanja o obstoju podjetja Vino d. o. o., ki med drugim posluje preko spletne trgovine Dobrovino.si in pridobivanje kontaktov potencialnih strank. V primeru, da sodelujoči označijo, da po dokončani nagradni igri ne želijo biti del organizatorjevega obveščanja, bodo po dokončani nagradni igri oz. zaključenem krogu žrebanja avtomatsko izbrisani iz seznama obveščanja.

 2. Člen: pogoji sodelovanja v nagradni igri V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebes s stalnim ali začasnim prebivališčem v EU (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre 17. 03. 2023), ki izpolnijo naslednje pogoje:

  • v času trajanja nagradne igre na kulinaričnem festivalu Odprta kuhna, ki jih organizira podjetje Olam d. o. o., na stojnici Dobro vino oddajo v celoti izpolnjen obrazec, s katerim izkažejo namero sodelovanje v nagradni igri in odkljukajo polje za sodelovanje v nagradnem žrebanju, s čimer sprejmejo ta Pravila (v nadaljevanju: »veljavno izpolnjen obrazec«)
  • kot veljavno izpolnjen obazec šteje obrazec, pri katerem so izpolnjena naslednja polja:
  • ime in priimek
  • e-mail naslov
  • kontaktna številka
  • država
  • priljubljen stil vina
  • način kontaktiranja
  • polje za nadaljnjo komunikacijo
  • polje strinjanja s pravili sodelovanja
  • število sodelovanj je omejeno – sodelujoči lahko odda 1x veljavno izpolnjen obrazec.
  • morebitne stroške sodelovanja (kot na primer stroški dostopa do kulinaričnega festivala Odprta kuhna ali stroški dostopa do spleta za ogled pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri) nosijo udeleženci nagrade igre.
  • v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre.
  • v nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in se stopi v stik z rezervnim izžrebancem.
  • nakup izdelkov na Dobrovino.si ali na stojnici Dobro vino na Pogačarjevem trgu na festivalu Odprta kuhna ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 3. Člen: nagradni sklad
  Nagradni sklad je sestavljen iz 3 različnih vin. Vrednost posameznega vina ne presega 42 EUR. V vsakem krogu žrebanja po izžrebancu podeljeno 1x vino.

  Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izžreban. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve ali izplačati v denarju.

 1. Člen: potek žrebanja
  V žreb bodo uvrščeni vsi veljavno izpolnjeni obrazci nagradne igre “Dobre skrivnosti”, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddani skladno s pogoji za uvrstitev v žreb, ki jih opredeljujejo ta Pravila. Datumi žrebov so opredeljeni v 3. členu: trajanje in potek nagradne igre.

  Žrebi bodo po krogih in do zapisanih datumov opravljeni na lokaciji Kamniška ulici 47, 1000 Ljubljana. Organizator bo izžrebal po 1 (enega) nagrajenca v vsakem krogu žrebanja.

  Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

  Žrebanje se opravi ročno, tako da se vse zbrane obrazce prenese v neprozorno vrečko, iz katere član komisije nadaljuje žrebanje tako, da ročno izvleče izpolnjen obrazev.
  Izžrebanc je potrjen takrat, ko član komisije izvleče s številko iz neprozorne vrečke in jo potrdi drugi član komisije. Izžrebani obrazec mora komisija označiti za veljavno izpolnjenega.

  Rezultati žreba so dokončni, pritožba ni mogoča.
 1. Člen: razglasitev izžrebancev in sprejem nagrad
  V roku 7 dni po žrebu bo organizator obvestil vse izžrebance prek e-pošte ali telefona in jih pozval, da mu v roku 5 dni posredujejo naslov, kamor jim lahko pošlje nagrado. Če izžrebanec ne posreduje naslova v roku, se šteje, da prevzem nagrade zavrača. Ime in priimek izžrebancev bo objavljen na spletni strani www.dobrovino.si.

  Nagrada se ne podeli, če izžrebanec organizatorju v roku 5 dni od obvestila o žrebu pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje. Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.
 1. Člen: pošiljanje nagrade 
  Stroške pošiljanja nagrade znotraj EU prevzame organizator. Za namene pošiljanja organizator sodeluje s kurirsko službo DPD. Stroški pošiljanja so skladni s DPD cenikom.

 2. Člen: davčne obveznosti
  Vrednost nagrade v nagradni igri ne presega zakonske meje 42,00 EUR, zato organizator te nagradne igre ne bo zbiral davčnih podatkov sodelujočih. 

 3. Člen: prekinitev nagradne igre
  Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Udeleženci nagradne igre bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.dobrovino.si. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi udeleženci. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.dobrovino.si vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

 4. Člen: varstvo osebnih podatkov
  Posredovanje vaših osebnih podatkov je prostovoljno; če svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre ne želite posredovati, ne boste mogli sodelovati v nagradni igri. Vaši osebni podatki bodo zbrani in obdelani le v namen izvedbe nagradne igre “Dobre skrivnosti” in če ste tako označili, za nadaljnjo komunikacijo preko podatkov, ki ste jih podali.

  Izvedba in organizacija nagradne igre, zajema naslednje dejavnosti obdelave:

 • zbiranje prijav,
 • preverbo izpolnjevanja,
 • objava izžrebancev na www.dobrovino.si
 • podelitev nagrade.

  V ta namen vaše podatke obdelujemo do zaključka nagradne igre.

  Obdelava, potrebna za izvajanje pogodbe (pravila te nagradne igre) (člen 6 (2) (b) GDPR): 
 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
 • zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).

  Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom in izkazovanja skladnosti z zakonodajo:


Vse zahtevke glede uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko v pisni obliki naslovite na pijem@dobrovino.si. Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite prijavo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@iprs.si 

13. Člen: odgovornost za morebitno škodo
Organizator ali njegovi podizvajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ali njegovi podizvajalci niso odgovorni za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

14. Člen: pritožbe in reklamacije
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Člen: končne določbe
Udeleženec nagradne igre, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in jih sprejema. Pravila so objavljena na spletni strani www.dobrovino.si veljati začnejo z dnem pričetka nagradne igre, 17. 03. 2023. Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali pa za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani www.dobrovino.si. V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na pijem@dobrovino.si.

 

Vino, d. o. o. 17. 03. 2023

Scroll to Top

DOGODKI